Follow

Primeur vanuit de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs: Bevrijd kinderen uit de digitale wurggreep!
Teken de petitie voor eerlijk digitaal onderwijssysteem gebaseerd op publieke waarden als privacy, soevereiniteit en autonomie op:

eerlijkdigitaalonderwijs.petit

· · Web · 1 · 6 · 3

@publicspaces

Translation::

"Presenting from the Coalition for Fair Digital Education: Free children from the digital stranglehold! Sign the petition for a fair digital education system based on public values, such as #privacy, #sovereignty and #autonomy at:

eerlijkdigitaalonderwijs.petit

Image #Captions:

"Hey teacher! Rather not have your own kids on TikTok, but having Google Chromebooks at school? Practice what you preach."

#PublicSpaces conference and livestreams:

conference.publicspaces.net/en

Sign in to participate in the conversation
PublicSpaces Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!