Follow

Bibliotheken OBA, Fers, KB en Huis 73 zijn samen gestart met het opschonen van hun digitale inventaris en doen de 🧼 Digitale Spoelkeuken van PublicSpaces. Werk je ook bij een en wil je meedoen? Lees hier hoe: publicspaces.net/2022/06/16/bi of neem contact op met @BjornW

· · Web · 0 · 4 · 3
Sign in to participate in the conversation
PublicSpaces Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!