Follow

‘We moeten meer experimenteren met digitale middelen als onderdeel van het democratisch proces.’ Lees het interview met Rudy van Belkom over zijn boek ‘Alive and clicking - er is hoop voor de democratie’. publicspaces.net/2022/09/06/di

Sign in to participate in the conversation
PublicSpaces Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!